Báo cáo đi muộn về sớm

Để xuất báo cáo đi muộn về sớm, bạn  chọn tab tonghop hoặc bấm F9, tại đây bạn chọn tên nhân viên hoặc bộ phận cần xuất báo cáo, tiếp theo bạn chọn khoảng ngày muốn xuất báo cáo và bấm dimuonvesom để xuất ra báo cáo đi muộn về sớm của nhân viên trong tháng. Bảng báo cáo này sau khi xuất ra có dạng như sau:

 

 

Leave A Comment