Cơ cấu tổ chức – Giải pháp thành công hiệu quả của các nhà lãnh đạo

Nguyên nhân nào dẫn đến việc tổ chức công việc trong doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả?

Các doanh nghiệp thực tế xảy ra việc phân công trách nhiệm và phân cấp quyền hạn thường thiếu minh bạch dẫn đến hiện tượng vượt cấp, quá tải cho các nhà lãnh đạo hoặc đùn đẩy, né tránh công việc của mình cho người khác. Từ đó dẫn đến việc làm suy giảm đi tính hiệu quả trong tổ chức công việc, làm tụt chí những nhân viên có năng lực thực sự, có trách nhiệm và lòng tự trọng.

Tình trạng này gây ra do nhiều nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Nguyên nhân khách quan có thể kể đến là sự phát triển nhanh của doanh nghiệp, nhiều chức năng cần được giao phó và ủy quyền nhưng chưa tuyển dụng được nhân sự có năng lực. Nguyên nhân chủ quan là do lãnh đạo giữ thói quen ôm quá nhiều công việc, chưa tin tưởng để giao phó và ủy quyền mọi việc cho cấp dưới. Doanh nghiệp chưa thực sự có trách nhiệm, sắp xếp lại tổ chức, ra quyền hạn cụ thể và các quy trình ra quyết định. Hay dù có quy định nhưng chưa thực sự triệt để và thiếu công cụ hỗ trợ và giám sát thực hiện.

Việc quan trọng nhất các nhà lãnh đạo cần làm chính là phân cấp và ủy quyền quản lý

Thiết lập cơ cấu tổ chức và tìm ra người thích hợp để phân công, giao những công việc thích hợp và việc quan trọng mức thiết hàng đầu đối với lãnh đạo và người làm tổ chức nhân sự. Việc này cũng quan trọng giống như khi xây dựng nền móng cho một ngôi nhà. Điều quan trọng nhất để quyết định sự thành công của một nhà lãnh đạo chính là việc xây nền móng này cũng như việc chọn người, giao việc và ủy quyền một cách rõ ràng.

Mọi dự án xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý doanh nghiệp hoặc ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự đều bắt nguồn từ việc rà soát cơ cấu tổ chức, phân công trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch và hiệu lực. Điều này cần phải được đảm bảo để có thể áp dụng vào phần mềm nhân sự, nâng cao hiệu quả ở bất kì chức năng quản lý nào dù là sản xuất, marketing, bán hàng hay tiền lương, đánh giá thành tích…

Các công việc cần thực hiện ngay với phần mềm AZZA đó là:

– Thêm mới hoặc loại bớt các phòng ban, bộ phận không cần thiết, tránh việc dàn trải, kiêm nhiệm, đảm bảo tính phù hợp mới mô hình và mục tiêu kinh doanh.

– Đặt tên và quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ phù hợp quy định trong ngành, thuận tiện trong giao dịch, truyền thông trong và ngoài doanh nghiệp.

– Soạn thảo và mô tả các công việc, chức danh, định biên nhân sự đúng và đủ, với thư viện hàng nghìn mẫu chức danh mô tả công việc tiêu chuẩn có sẵn trong phần mềm nhân sự HrmCloud

– Bổ nhiệm người đứng đầu phù hợp, giao trách nhiệm và quyền hạn cụ thể, rõ ràng, phân quyền ra quyết định, phê duyệt và thiết lập quy trình tự động trên phần mềm.

– Sắp xếp nhân viên vào các vị trí chức danh trong từng đơn vị. Làm rõ phân cấp quản lý: Ai quản lý trực tiếp ai? Ai báo cáo đến ai?

– Thiết lập sơ đồ cơ cấu tổ chức rõ ràng, chuyên nghiệp hiển thị trực tuyến trên phần mềm nhan sự, truyền đạt cho moi nhân viên trong doanh nghiệp đảm bảo tính thông tin tức thời, chính xác nhất.

AZZA– phần mềm đầy ma lực giúp kiện toàn cơ cấu tổ chức

AZZA luôn là sự lựa chọn đúng đắn nhất nếu bạn muốn một phần mềm có thể rà soát, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, tăng cường tính hiệu quả công việc của các nhà lãnh đạo và người làm tổ chức dân sự. Hãy cùng khám khá AZZA để có những đánh giá và quyết định sáng suốt nhất cho lựa chọn công việc và sự thành công của bạn.

Leave A Comment