Quản lý Khen thưởng- Kỷ luật

Quản lý các thông tin khen thưởng, kỷ luật của nhân viên trong công ty, đối với khen thưởng sẽ quản lý cấp khen thưởng, hình thức khen thưởng.... đối với kỷ luật các thông tin phần mềm sẽ quản lý như hình thức kỷ luật, cấp kỷ luật ...

Đăng ký dùng thử Ảnh giới thiệu

Đa dạng phụ cấp.

Hệ thống cho phép cấu hình đang dạng các loại phụ cấp của hợp đồng như phụ cấp lái xe, phục cấp độc hại...

Tối ưu hóa việc quản lý hợp đồng/phụ lục.

Các thông hợp đồng/phụ lục (kể cả bản Scan hợp đồng gốc) đều được lưu trữ khoa học, giúp nhà quản trị nhân sự tìm kiếm thông tin hợp đồng nhanh chóng .

Sửa đổi thông tin hợp đồng dễ dàng.

Bạn có thể sửa được tất cả các thông tin về hợp đồng, các lần chính sửa sẽ được hệ thống lưu lại lịch sử chỉnh sửa dễ dàng cho việc truy vết sau này.

Chi tiết về chức năng quản lý Khen thưởng - Kỷ luật

Quản lý khen thưởng

Quản lý thông tin khen thưởng cho nhân viên …. .

Quản lý các thông tin khen thưởng

Quản lý các thông tin khen thưởng như Cấp khen thưởng, Số QĐ, ngày ban hành, nội dung khen thưởng (hàng năm, đột xuất, sáng kiến, phát minh mới…) ...

Cấp khen thưởng

Quản lý chi tiết cấp khen thưởng, tùy từng đặc thù mà doanh nghiệp có thể định nghĩa nhiều cấp khen thưởng như : Khen thưởng cấp phòng, khen thưởng cấp công ty, khen thưởng cấp thành phố, khen thưởng cấp bộ ...

Nhân viên, phòng ban, đơn vị ..

Nội dung khen thưởng

Khen thưởng hàng năm, khen thưởng đột xuất, khen thưởng có sáng kiến, phát minh mới ...

Nội dung khen thưởng

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Hình thức khen thưởng

Khen thưởng theo hình thức trao hiện vật hoặc tiền mặt ...

Hình thức khen thưởng

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Quản lý thông tin khen thưởng tập thể trong công ty

Báo cáo giúp người dùng xem được danh sách nhân viên được khen thưởng và thông tin khen thưởng, Báo cáo giúp người dùng xem được danh sách các tập thể được khen thưởng và thông tin khen thưởng

Quản lý thông tin khen thưởng tập thể trong công ty

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.
"Sau 10 năm làm nghề nhân sự, tôi chưa thấy một phần mềm nào tuyệt với như HRM Pro. Phân hệ quản lý nhân sự mà một phân hệ tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy!"
Mrs Diên - CHiuYi

Hình thức kỷ luật

Các hình thức kỷ luật có thể có như khiển trách, cảnh cáo, kéo dài thời hạn nâng lương, hạ bậc, buộc thôi việc….

Hình thức kỷ luật

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Cấp kỷ luật

Kỷ luật theo các cấp công đoàn, công ty, tổng công ty… ...

Cấp kỷ luật

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Quản lý thông tin kỷ luật

Quản lý hình thức kỷ luật, cấp kỷ luật ... .

Thời gian thi hành kỷ luật

Thi hành kỷ luật từ thời gian nào đến thời gian nào ....

Thời gian thi hành kỷ luật

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Thông tin về quyết định kỷ luật

Số QĐ, người ký, ngày ký, chức danh người ký, .

Thông tin về quyết định kỷ luật

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Theo dõi thi hành kỷ luật

Theo dõi thi hành kỷ luật (hạ chức danh, trừ tiền vào lương), có thể xóa kỷ luật trước hạn, và cảnh báo đến hạn xóa kỷ luật.

Theo dõi thi hành kỷ luật

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Báo cáo thông tin kỷ luật

Báo cáo danh sách nhân viên bị kỷ luật và các thông tin liên quan.

Báo cáo thông tin kỷ luật

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.