Quản lý hợp đồng lao động trong phần mềm AZZA HRM

Phần mềm nhân sự AZZA HRM, quản lý thông tin chi tiết đến hợp đồng lao động, các chức năng chính như :

 • Lập hợp đồng lao động cần ký với nhân viên. Các thông tin cần quản lý: Số hợp động, ngày ký, loại hợp đồng, thời hạn hợp đồng, thông tin của người lao động ký hợp đồng, mức lương thỏa thuận và mức lương đóng bảo hiểm…
 • Cho phép lập một hợp đồng lao động mới tương tự với một hợp đồng đã có trên hệ thống.
 • Lấy thông tin các hợp đồng lao động đang được quản lý trên file excel vào hệ thống.
 • Hỗ trợ in hợp đồng hàng loạt để phục vụ cho việc ký hợp đồng giữa đơn vị với nhân viên.
 • Hỗ trợ nhắc nhở đối với những hợp đồng lao động sắp hết hạn hoặc đã hết hạn để nhân sự có kế hoạch gia hạn gia hạn đối với những hợp đồng đó.

Quản lý thông tin về phụ lục hợp đồng lao động

 • Sinh các phụ lục hợp đồng lao động để bổ sung, sửa đổi lại các điều kiện đã ký trong hợp đồng lao động gốc
 • Gia hạn hợp đồng lao động của nhân viên thông qua một hợp đồng lao động mới hoặc một phụ lục hợp đồng
 • Lấy thông tin các phụ lục hợp đồng lao động đang được quản lý trên các file excel vào hệ thống.
 • Hỗ trợ in phụ lục hợp đồng hàng loạt để phục vụ cho việc ký phụ lục hợp đồng giữa đơn vị với nhân viên.

Cho phép phân tích, thống kê tình ký ký hợp đồng lao động

 • Danh sách nhân viên mới chờ ký hợp đồng lao động
 • Danh sách hợp đồng lao động sắp hết hạn
 • Danh sách hợp đồng lao động quá hạn chưa xử lý
 • Danh sách nhân viên theo loại hợp đồng
 • Biểu đồ thống kê hợp đồng theo loại
 • Biểu đồ thống kê hợp đồng lao động theo thời hạn

Leave A Comment