Mức đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp thay đổi như thế nào từ tháng 6 – 2017

Nghị định số 44/2017/NĐ-CP được chính phủ ban hành vào 14/4/2017 về việc thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội doanh nghiệp dành cho quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Những sự thay đổi liên quan đến mức đóng bảo hiểm trong nghị định mới sẽ ảnh hưởng không […]